News & Calendar

Kårens dag

Student Union Day

Stacken will be at the Student Union Day the 25th August 2017. We will be there from 10 to 16. This is an excellent time to say hi, talk with us if there is something you like to know.

After the event, if you like to contact us see the page Forum. You are also welcome to our club room at any Thursday evening (after 7 PM).

Stacken

Stacken Computer Club is open for students or employees at the Royal Institute of Technology founded in 1978. We have a clubroom located in the Q-building where we have a room with a sofa, fridge, kitchen and of course plenty of computers. Also we have a server hall where we run several services like storage, email and web pages. The club is a student organization under THS, the official student union at KTH.

The club has plenty of knowledge among its members, we have everything from new students who are here to learn and use the clubroom to study, all the way to older members that have moved on and started to work with everything from programming to administration of large clusters of servers.

Thursday evenings from 7 PM are our traditional day where we meet in the clubroom and build something, debug a problem or discuss something interesting. If you are interested you are always welcome at any Thursday evening, knock at our door at the 2nd level in the Q-building.

Stacken på Kårens Dag

Membership

Membership in Stacken is completely free for THS members. For everyone else there is a fee of 117 kr/year.

Read more, or become a member.

2017-08-23

2017-08-23 Kårens dag

Student Union Day

Stacken will be at the Student Union Day the 25th August 2017. We will be there from 10 to 16. This is an excellent time to say hi, talk with us if there is something you like to know.

After the event, if you like to contact us see the page Forum. You are also welcome to our club room at any Thursday evening (after 7 PM).

Stacken

Stacken Computer Club is open for students or employees at the Royal Institute of Technology founded in 1978. We have a clubroom located in the Q-building where we have a room with a sofa, fridge, kitchen and of course plenty of computers. Also we have a server hall where we run several services like storage, email and web pages. The club is a student organization under THS, the official student union at KTH.

The club has plenty of knowledge among its members, we have everything from new students who are here to learn and use the clubroom to study, all the way to older members that have moved on and started to work with everything from programming to administration of large clusters of servers.

Thursday evenings from 7 PM are our traditional day where we meet in the clubroom and build something, debug a problem or discuss something interesting. If you are interested you are always welcome at any Thursday evening, knock at our door at the 2nd level in the Q-building.

Stacken på Kårens Dag

Membership

Membership in Stacken is completely free for THS members. For everyone else there is a fee of 117 kr/year.

Read more, or become a member.

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2017, torsdag den 26:e januari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska högskolan, i en sal nära Stackenlokalen (Q26).

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:51.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

kaj föreslås och väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig enhälligt vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkännes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Thordn och tom föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Medlemmarna tom, sib, thordn, kaj, stellanl, frost, blgl, katy, nsg finns närvarande och har erlagt medlemsavgift.

8. Verksamhetsberättelse

Under 2016 har vi köpt en kaffebryggare på grund av behov och ett vitrinskåp för de museala föremål som får plats i ett sådant. Dessutom lite smärre hårdvara.

Stackenföreläsningar har hållits i Rust (kaj), Ansible (nsg) och Haskell (dicander). Vi har närvarat på två kårens dag och haft öppet hus två gånger.

Sedan november har vi haft regelbunden kontakt med kåren och ett antal andra kårföreningar, mer om det på punkt 12.

9. Balansräkning

Balans- och resultaträkning för 2016 redovisades och bifogas. 10. Revisionsberättelse

Revisorer blgl och cameraman har granskat föreningens finanser och har inte hittat något att anmärka på. Revisorerna rekomennderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

11. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Information om vår status som kårförening

Under hösten kontaktade kåren de kårföreningar som har mindre än 50 % THS studerandemedlemmar bland sina medlemmar och konstaterade att reglerna säger att man behöver ha 50 % THS studerandemedlemmar för att fortsätta vara kårförening. Det skulle innebära att 27 kårföreningar (av 35) antingen behöver öka sin andel kårmedlemmar väsentligt eller sluta vara kårföreningar.

Tillsammans med flera andra av de drabbade föreningarna har Stacken skrivit en motion till kårfullmäktige med förslag om hur kårens regler för kårföreningar kan göras rimligare. Bland annat skulle stödmedlemmar och utbytesstudenter undantas från kravet. Dessutom föreslås en punkt om att föreningar som är värdefulla för kåren ska kunna beviljas undantag av kårstyrelsen. Dessutom en punkt om att kårföreningar som ligger i farozonen ska kontaktas av kårstyrelsen och få en rimlig chans att åtgärda problemet.

Huruvida kårfullmäktige antar motionen återstår att se. Om de inte gör det så återstår för Stacken och 26 andra kårföreningar att hitta ett annat sätt att existera.

13. Ändring av medlemsavgift för 2017

För att dels blidka kåren och dels faktiskt locka fler av våra föreningsmedlemmar att bli kårmedlemmar föreslår styrelsen att THS studerandemedlemmar får gratis medlemskap i Stacken. Det gratis medlemskap första året för nya medlemmar vi haft hittills föreslår vi att vi avskaffar. De flesta av de som ansöker om stackenmedlemskap på Kårens dag är ju personer som förhoppningsvis kan tänka sig att bli THS studerandemedlemmar.

Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2017 är 0 kronor för THS studerandemedlemmar och 117 kronor för övriga.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 21:00.

-----------------------------
Rasmus Kaj, Mötessekreterare

---------------------------       -------------------------
Tom Backman, Justeringsman       Thord Nilson, justeringsman

2016-11-24 Höstmöte 2016

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2016.

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:43.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelser är skickade i tid. Mötet konstaterar att kallelser skickade i tid, men att information inte kom upp på webben förrän senare, och dagordningen har saknats på webben ända fram till mötets början.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Katy och tom förelslås och väljs.

5. Val av mötessekreterare

Kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen, men föreslår att val av mötessekreterare placeras tidigare kommande möten.

7. Tillkännagivande av röstlängd

nsg, stellanl, tom, medik, perixon, sib, poa, fabian, petercap, kaj, katy, alhjelm, frost och cameraman befinns närvarande med medlemsavgift betald och har alltså rösträtt.

8. Val av styrelse

Valberedningen föreslår:

Ordf: nsg

Vordf: fabian

Kass: stellanl

Sekr: medik

Led: frost

Led: kaj

Led: petercap

Mötet väljer styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutar att ordörande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår cameraman och blgl. Mötet väljer revisorer i enlighet med förslaget.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslår sig själva, nsg, medik och fabian. Mötet väljer valberedning i enighet med valberedningens förslag.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet föreslår och diskuterar diverse kombinationer av 17, 117 och 217 kronor. Efter viss diskussion enas mötet om en avgift på 117 kronor för 2017 (samma för alla).

13. Fastställande av budget

  Medlemsavgifter    + 9000
  Finansiella kostnader -  500
  Hårdvara        - 20000
  Evenemang       - 8000

Balansen tas från fonderande medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar möjligheten få intressant hårdvara donerad. Att tigga maskiner kan vara både roligt och givande, men ger med stor sannolikhet ganska tråkiga maskiner. Maskiner med lite lägre kapacitet har vi redan ganska gått om.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

  Rasmus Kaj, Mötessekreterare  Katarina Kaj, justeringsman  Tom Backman, justeringsman

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

To see all news for 2018 go to this page.