News & Calendar

Protokoll från höstmöte 29 november 2018

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

Read more…

2018-11-29

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19.40.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslår och väljer nsg till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Kaj föreslår Frost och Perixon, mötet väljer dessa.

5. Val av mötessekreterare

Undertecknad, kaj, föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befinns närvarande med rösträtt: nsg, perixon, ahljelm, stellanl, kaj, frost, blgl, tom, sib, fabian.

8. Val av styrelse

Valberednigen föreslår nsg, fabian, stellanl, alhjelm, medik, kaj samt frost till styrelsen.

Mötet väljer enhälligt att anta styrelse 2019 enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Kassören Stellan Lagerström, stellanl, och ordförande Stefan Berggren, nsg, tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen förslår Bo Lindberg och Jan Lien, och mötet väljer dessa.

11. Val av valberedning

Mötet föreslår och väljer ahljelm (sammankallande), fabian och nsg till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer traditionsenligt medlemsavgiften 119:- per år, eller noll kronor för THS studerandemedlemmar.

13. Fastställande av budget

Kassören föreslår följande budget:

Medlemsavgifter +5000 Finansiella kostnader -800 Hårdvara -20000 Evenemang -8000

Balansen tas från fonderade medel. Mötet fastställer budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Information från styrelsen (nsg): Det pågår diskussion om personuppgiftsbiträdesavtal med kåren, då de vill kunna verifiera att en tillräcklig andel av Stackens medlemmar är THS studerandemedlemmar för att Stacken ska få fortsätta vara kårförening.

Information från staff (nsg): Vi har servar för nextcloud och chatsystemet matrix. Vi har dessutom fungerande epost igen efter att vingummi (den gamla epostservern) gick sönder i slutet av sommaren när alla som visste något om den var bortresta. Detta binds ihop via fingerwebb, där medlemmar ska kunna hantera sitt medlemsskap och sina systemkonton. Matrixrummet #stacken:stacken.kth.se är speglat med jabberrummet stacken. Det finns även några andra, både öppna och slutna chattrum.

Om någon saknar någon epostlista eller så, så kontakta frost (eller postmaster@stacken.kth.se).

15. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:23.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötesordförande

--

Martin Frost (frost), Justeringsman

--

Per Eriksson (perixon), Justeringsman

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 29:th at 19:30 in a room near the Stacken club room.

Please pay your membership fee if it is not already paid (or if you are an honorary member). If you pay it on time (the money arrives before the autumn meeting) you have the right to vote at the meeting; supporting members do not have voting rights. The fee for THS student members is waived, for others it is 118 Swedish crowns.

Do you feel that you are not active and want to support Stacken? As supporting member you keep both your accounts and access to the club room but waive your voting rights. This helps Stacken, for more information, see https://www.stacken.kth.se/en/member/support.

Proposal of Agenda:

 1. Opening of the Meeting
 2. Choice of Chairman of the Meeting
 3. The question whether the meeting was called according to the bylaws
 4. Choice of Attestants of the Meeting
 5. Choice of Secretary of the Meeting
 6. Question of Approval of the Agenda
 7. Announcement of List of Voters
 8. Election of Board
 9. Election of Authorized Signatory
 10. Election of Accountants
 11. Election of Nominating Committee
 12. Choice of Yearly Fee
 13. Choice of Budget
 14. Other Questions
 15. Closing of the Meeting

The Computer Club Stacken, through Fabian Ström

Stacken will be at the Student Union Day the 22rd August 2018. We will be there from 10 to 14. This is an excellent time to say hi, talk with us if there is something you like to know.

After the event, if you like to contact us see the page Forum. You are also welcome to our club room at any Thursday evening (after 7 PM).

Stacken

Stacken Computer Club is open for students or employees at the Royal Institute of Technology founded in 1978. We have a clubroom located in the Q-building where we have a room with a sofa, fridge, kitchen and of course plenty of computers. Also we have a server hall where we run several services like storage, email and web pages. The club is a student organization under THS, the official student union at KTH.

The club has plenty of knowledge among its members, we have everything from new students who are here to learn and use the clubroom to study, all the way to older members that have moved on and started to work with everything from programming to administration of large clusters of servers.

Thursday evenings from 7 PM are our traditional day where we meet in the clubroom and build something, debug a problem or discuss something interesting. If you are interested you are always welcome at any Thursday evening, knock at our door at the 2nd level in the Q-building.

Membership

Membership in Stacken is completely free for THS members. For everyone else there is a fee of 118 kr/year.

Read more, or become a member.

2018-07-26 E-post uppe

Grundläggande e-post funktioner som forwards, icke mailman-baserade listor m.m. har funkat sedan i början av veckan, och allt förutom mailman funkar åter igen. Om någon upplever någon form av problem så maila postmaster@stacken.kth.se.

Mailman bör vara återställd den kommande veckan, vi återkommer om det är något problem med det.

To see all news for 2018 go to this page.