Protokoll från höstmöte 29 november 2018

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19.40.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslår och väljer nsg till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Kaj föreslår Frost och Perixon, mötet väljer dessa.

5. Val av mötessekreterare

Undertecknad, kaj, föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befinns närvarande med rösträtt: nsg, perixon, ahljelm, stellanl, kaj, frost, blgl, tom, sib, fabian.

8. Val av styrelse

Valberednigen föreslår nsg, fabian, stellanl, alhjelm, medik, kaj samt frost till styrelsen.

Mötet väljer enhälligt att anta styrelse 2019 enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Kassören Stellan Lagerström, stellanl, och ordförande Stefan Berggren, nsg, tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen förslår Bo Lindberg och Jan Lien, och mötet väljer dessa.

11. Val av valberedning

Mötet föreslår och väljer ahljelm (sammankallande), fabian och nsg till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer traditionsenligt medlemsavgiften 119:- per år, eller noll kronor för THS studerandemedlemmar.

13. Fastställande av budget

Kassören föreslår följande budget:

Medlemsavgifter +5000 Finansiella kostnader -800 Hårdvara -20000 Evenemang -8000

Balansen tas från fonderade medel. Mötet fastställer budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Information från styrelsen (nsg): Det pågår diskussion om personuppgiftsbiträdesavtal med kåren, då de vill kunna verifiera att en tillräcklig andel av Stackens medlemmar är THS studerandemedlemmar för att Stacken ska få fortsätta vara kårförening.

Information från staff (nsg): Vi har servar för nextcloud och chatsystemet matrix. Vi har dessutom fungerande epost igen efter att vingummi (den gamla epostservern) gick sönder i slutet av sommaren när alla som visste något om den var bortresta. Detta binds ihop via fingerwebb, där medlemmar ska kunna hantera sitt medlemsskap och sina systemkonton. Matrixrummet #stacken:stacken.kth.se är speglat med jabberrummet stacken. Det finns även några andra, både öppna och slutna chattrum.

Om någon saknar någon epostlista eller så, så kontakta frost (eller postmaster@stacken.kth.se).

15. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:23.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötesordförande

--

Martin Frost (frost), Justeringsman

--

Per Eriksson (perixon), Justeringsman