Höstmöte 2016

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2016.

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:43.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelser är skickade i tid. Mötet konstaterar att kallelser skickade i tid, men att information inte kom upp på webben förrän senare, och dagordningen har saknats på webben ända fram till mötets början.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Katy och tom förelslås och väljs.

5. Val av mötessekreterare

Kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen, men föreslår att val av mötessekreterare placeras tidigare kommande möten.

7. Tillkännagivande av röstlängd

nsg, stellanl, tom, medik, perixon, sib, poa, fabian, petercap, kaj, katy, alhjelm, frost och cameraman befinns närvarande med medlemsavgift betald och har alltså rösträtt.

8. Val av styrelse

Valberedningen föreslår:

Ordf: nsg

Vordf: fabian

Kass: stellanl

Sekr: medik

Led: frost

Led: kaj

Led: petercap

Mötet väljer styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutar att ordörande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår cameraman och blgl. Mötet väljer revisorer i enlighet med förslaget.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslår sig själva, nsg, medik och fabian. Mötet väljer valberedning i enighet med valberedningens förslag.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet föreslår och diskuterar diverse kombinationer av 17, 117 och 217 kronor. Efter viss diskussion enas mötet om en avgift på 117 kronor för 2017 (samma för alla).

13. Fastställande av budget

  Medlemsavgifter    + 9000
  Finansiella kostnader -  500
  Hårdvara        - 20000
  Evenemang       - 8000

Balansen tas från fonderande medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar möjligheten få intressant hårdvara donerad. Att tigga maskiner kan vara både roligt och givande, men ger med stor sannolikhet ganska tråkiga maskiner. Maskiner med lite lägre kapacitet har vi redan ganska gått om.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

  Rasmus Kaj, Mötessekreterare  Katarina Kaj, justeringsman  Tom Backman, justeringsman