News & Calendar

The Computer Club Stacken's Biannual Fall General Meeting

We are inviting you to our biannual fall meeting on Thursday 30 nov 2017 7:30 pm located near our club room at the Q-building.

Read more…

2017-11-09

We are inviting you to our biannual fall meeting on Thursday 30 nov 2017 7:30 pm located near our club room at the Q-building.

Note that only people with a THS-membership, a paid membership fee (received before the the meeting), and honorary members are eligible to vote at our meeting. Remember to bring your student id card for verification.

Meeting agenda (preliminary)

 1. Opening of the meeting
 2. Choice of the meeting's chairman
 3. The question of whether the meeting is legally advertised
 4. Choice of attestant
 5. Choice of meeting secretary
 6. Approval of the agenda
 7. Electoral register
 8. Proposal to change the statues with a new membership class (see attachment)
 9. Other questions
 10. End of the meeting

Best Regards,

The board of Computer Club Stacken by means of Olof Sjödin

Attachment 1 (New membership class)

A new membership class is introduced to be able to give up the voting rights as a support member.

The change (in Swedish):

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens extra medlemsmöte 2017-09-21 klockan 19:30 i Q24.

1. Mötets öppnande

Klockan 19:41 stängde nsg dörren och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslog och valde nsg.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde fabian och katy som justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj som mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar närvarade med rösträtt: nsg, stellanl, kaj, fabian, perixon, blgl, katy, tmore.

Dessutom närvarade map utan rösträtt.

Cameraman har avlagt en ombudsröst. Efter viss diskussion beslutade mötet att ombudsröster inte finns i stadgarna och inte kan accepteras.

8. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"

Mötet godkände ändring enligt bilaga 1 vid en första läsning. För att bli gällande stadga behöver ändringen godkännas även vid en andra läsning.

9. Övriga frågor

Frågan om olika former av distansröster diskuterades vidare. Mötet tyckte huvudsakligen att det inte finns någon större poäng i det, dessutom finns det en poäng i att teknikstrul inte ska kunna hindra ett möte. Möjligen skulle vi snarare experimentera med att livesända en Stackenföreläsning.

10. Mötets avslutande

Klockan 20:29 förklarade nsg mötet avslutat.

Vid protokollet, Rasmus Kaj.

Justeras, Fabian Ström, Katarina Kaj


Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

Kallelse till extrainsatt föreningsmöte för Stacken.

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till föreningsmöte, torsdag 21 september 2017 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem eller THS-medlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan mötet) har du rätt att rösta på mötet.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Stefan Berggren

Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

2017-08-25 Ny hemsida 2017

Det var några år sedan det hände något med vår hemsida men vi har jobbat från och till under året med den nya sidan och nu är den här!

To see all news for 2018 go to this page.