Nyheter & Kalender

Protokoll från vårmöte 22 februari 2018

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie vårmöte, torsdag den 22 februari 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

Läs mer…

2018-02-22

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie vårmöte, torsdag den 22 februari 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:38.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Punkt 10 a, "Fastställande av balansräkning" lades till, varpå dagordningen godkändes.

6. Val av justeringsmän

Mötet valde bg och medik till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

11 närvarande, varav samtliga har betalat, är kårmedlemmar eller påstår sig ha betalat: nsg, stellanl, kaj, blgl, medik, andreldh, bg, poa, sib, perixon, fabian

Samt katy från en bit in i punkt 8.

8. Verksamhetsberättelse

Under våren har vi förnyat vår status som kårförening, enligt kårens nya striktare regler för medlemskap i kårföreningar. Stacken medverkade på kårens dag 25 augusti 2017, som vanligt fick vi in ett antal nya medlemmar. Under kårens dag driftsattes en ny webbsite med uppdaterat utseende och uppdateringsförfarande. Det finns dock en hel del material på de gamla siterna som fortfarande inte portats till nya sidan.

Under året har vi byggt en virtualiseringslösning, marlin och nemo, på vilken vi så småningom har driftsatt nya tjänster: nextcloud.stacken.kth.se, ett projekt för filsynk, kalender, etc, samt matrix, chat.stacken.kth.se, som är en federarad chat. Vi har ännu inte byggt färdigt ett smidigt system för att skapa nya konton på dessa, det kommer förhoppningsvis snart.

Stackomaten har fått ny hårdvara och mjukvara, och ett nytt trevligt "peta och scanna"-gränssnitt.

Lokalen har dessutom försetts med en stor skärm (55 tum), vilken sitter monterad på väggen och bakom stackens enda brandvägg.

Kåren har också bjudit in till kårföreningsmöten, för samverkan mellan kårföreningar och kåren eller mellan olika kårföreningar.

På grund av KTH:s nya organisation är vår gamla papperspostadress inte längre helt väldefinierad, så vi kommer troligen snart att byta papperspostadress.

Vi har infört en stadgeändring, som lästes en första gång på ett extra föreningsmöte 21 september och godkändes vid en andra läsning på det ordinarie höstmötet 30 november 2017.

9. Balansräkning

Föreningens kassör stellanl redovisade balansräkning enligt följande:

Datorföreningen stacken   2017-01-01     Perioden     2017-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 3779,00 1024,00 4803,00
Postgiro 130 270,73 -8976,18 121 294,55
Skulder
stellanl, 3 IKEA-stolar -5794,00 5794,00 0,00
stellanl, moms på Dustin-order -1038,25 1038,25 0,00
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
---
Summa tillgångar/skulder 126 715,57 125 595,64
Resultat -1119,93

10. Revisionsberättelse

Föreningens revisorer Blgl (närvarande) och Lien (per epost) har granskat redovisningen och finner inga skäl till klagomål.

10 a. Fastställande av balansräkning

Mötet fastställde föreningens balansräkning enligt punkt 9.

11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

Mötet beviljade Stackens styrelse 2017 ansvarsfrihet.

Övriga frågor

Vi diskuterade om vi på något sätt kan utnyttja föreningens kapital för att locka nya medlemmar, företrädesvis aktiva studenter. Ett tänkbart exempel kan vara att betala någons resa till Stockholm för att hålla en Stackenföreläsning.

En dator med ballt grafikkort skulle också kunna vara något, för att driva den stora skärmen och/eller VR-utrustning.

Arduino / raspberry pies / annan labbutrustning skulle också kunna vara intressant.

Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötessekreterare

--

Olof Sjödin (medik), Justeringsman

--

Björn Grönvall (bg), Justeringsman

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2018, torsdagen den 22:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i en sal i närheten av Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För THS-studerandemedlemmar är medlemsavgiften 0 kr, vänligen ta med din kårlegitimation för att styrka ditt medlemskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 118 kr och betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Stödmedlemskap

Om du är en av dem som tillfälligt avslutat ditt medlemskap i väntan på möjlighet att bli stödmedlem i Datorföreningen Stacken så är nu ett bra tillfälle att avsluta denna väntan. Svara på det här brevet och skriv att du vill bli stödmedlem.

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Olof Sjödin.

2018-01-23 Kårens dag

Vi på Stacken ställer ut på Kårens dag (på Nymble) den 23:e Januari 2018, välkommen att komma och säga hej. Ni finner oss i radiorummet på plan 3.

Missade du oss, eller för att komma i kontakt med oss se sidan Forum. Du är även välkommen att komma förbi oss en torsdagskväll (säkrast efter 19).

Stacken

Datorföreningen Stacken är en förening för studenter och anställda på KTH som funnit sedan 1978. Vi har i dag en lokal uppe i Q-huset här vi har ett rum med soffa, kyl, kök och så klart mycket datorer. Vi har även en serverhall där vi driftar ett flertal tjänster som fillagring, E-post, webbsidor m.m. Datorföreningen Stacken är också en kårförening inom THS, Tekniska Högskolans Studentkår.

Föreningen har genom sina medlemmar mycket kunskap, vi är allt från nya studenter som är här och lär sig, använder lokalen för att studera, till äldre som har gått vidare i arbetslivet och jobbar med allt från programmering till drift av stora kluster av servrar.

Torsdagskvällar från 19-tiden och framåt möts vi traditionsenligt i lokalen och bygger något, felsöker eller bara pratar om något intressant. Är du intresserad så är du alltid välkommen förbi en torsdag, det är bara och knacka på vår dörr på plan 2 i Q-huset.

Stacken på Kårens Dag

Medlemskap

Är du redan medlem i THS (eller planerar att bli) så är fullt medlemskap i Stacken helt gratis. Annars kostar medlemsavgiften 117 kr/år vilket betalas efter att du har blivit medlem.

Läs mer, eller bli medlem.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag den 30 November 2017 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat 19:49

2. Val av mötesordförande

Mötet antar nsg som mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

perixon och tom antas till justeringsmän.

5. Val av mötessekreterare

medik antas som mötesskereterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner höstmötets dagordning.

7. Tillkännagivande av röstlängd

närvarande: tom, nsg, perixon, frost, alhjelm, katy, kaj, stellanl, blgl, medik, fabian

8. Val av styrelse

Valberedningen presenterar följande förslag till styrelse:

 • ordf: nsg
 • vordf: fabian
 • kassör: stellanl
 • sekr: medik
 • ledamöter: frost, kaj, alhjelm

Vidare annonserar att det finns plats för en till i styrelsen.

Mötet beslutar att denna styrelse kan antas.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutar att ordförande Stefan Berggren (nsg) och kassör Stellan Lagerström (stellanl) tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet antar lien och blgl till revisorer.

11. Val av valberedning

alhjelm, kaj, medik väljs in till valberedning och mötet antar dessa.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutar att THS-studerandemedlemmar har gratis medlemskap, resterande (ordinarie och stödmedlem) betalar 118 kr/år.

13. Fastställande av budget

Medlemsavgifter       +5000
Finansiella kostnader    -800
Hårdvara          -20000
Evenemang          -8000

Balansen tas från fonderande medel. Mötet godkänner denna budget.

14. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"

Mötet godkänner den andra läsningen av stadgeändring enligt bilaga 1.

15. Övriga frågor

Det har diskuterats om andelen THS-medlemmar Stacken har, med den nya kategorin stödmedlem utökas möjligheten till att utöka den andelen.

Annat som har hänt under året är att Stacken har fått en ny hemsida för att förbättra Stackens image. Utöver det önskas person som vill hålla en föreläsning i vår och är välkommen till att föreslå sig själva till styrelsen.

Vidare pratas om att besöka en intressant datorhall. Vidare diskussion förs utanför mötet.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutas 21:03.

Bilagor

Bilaga 1: Ny medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd
 medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt
 främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning
-----------------------------
Olof Sjödin, Mötessekreterare
---------------------------       -------------------------
Tom Backman, Justeringsman       Per Eriksson, Justeringsman
Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2018 gå hit.