Nyheter & Kalender

Stacken föreningsmöte

Kallelse till Stackens höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 30 november 2017 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Läs mer…

2017-11-09

Kallelse till Stackens höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 30 november 2017 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

För THS-studerandemedlemmar och hedersmedlemmar är medlemsavgiften gratis, för andra är avgiften 117 kr. Om du betalar medlemsavgiften i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på höstmötet. Är du THS-studerandemedlem ber vi dig att ta med din kårlegitimation.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Olof Sjödin

Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens extra medlemsmöte 2017-09-21 klockan 19:30 i Q24.

1. Mötets öppnande

Klockan 19:41 stängde nsg dörren och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslog och valde nsg.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde fabian och katy som justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj som mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar närvarade med rösträtt: nsg, stellanl, kaj, fabian, perixon, blgl, katy, tmore.

Dessutom närvarade map utan rösträtt.

Cameraman har avlagt en ombudsröst. Efter viss diskussion beslutade mötet att ombudsröster inte finns i stadgarna och inte kan accepteras.

8. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"

Mötet godkände ändring enligt bilaga 1 vid en första läsning. För att bli gällande stadga behöver ändringen godkännas även vid en andra läsning.

9. Övriga frågor

Frågan om olika former av distansröster diskuterades vidare. Mötet tyckte huvudsakligen att det inte finns någon större poäng i det, dessutom finns det en poäng i att teknikstrul inte ska kunna hindra ett möte. Möjligen skulle vi snarare experimentera med att livesända en Stackenföreläsning.

10. Mötets avslutande

Klockan 20:29 förklarade nsg mötet avslutat.

Vid protokollet, Rasmus Kaj.

Justeras, Fabian Ström, Katarina Kaj


Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

Kallelse till extrainsatt föreningsmöte för Stacken.

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till föreningsmöte, torsdag 21 september 2017 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem eller THS-medlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan mötet) har du rätt att rösta på mötet.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Motion om stadgeändring "Ny Medlemskategori"
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Stefan Berggren

Bilaga 1 - Ny Medlemskategori

@@ -44,16 +44,17 @@ tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens.
 Beslut härom fattas på det sista mötet.

 ## Medlemmar
-### 6. Inträde
+### 6. Medlemskap

 Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift.
 Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften.
+En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

 ### 7. Rösträtt

-Varje medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
+Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten.
 Rösträtt kan ej överlåtas.

 ### 8. Uteslutning

2017-08-25 Ny hemsida 2017

Det var några år sedan det hände något med vår hemsida men vi har jobbat från och till under året med den nya sidan och nu är den här!

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2018 gå hit.