Nyheter & Kalender

Kårens dag

Stacken ställer ut på Kårens dag fredagen den 25/8 2017 i THS/Kårens hus Nymble från 10:00 till 16:00. Är du intresserad av Stacken, vill veta mer om oss eller undrar något så är det ett perfekt tillfälle att prata med oss.

Läs mer…

2017-08-23

2017-08-23 Kårens dag

Stacken ställer ut på Kårens dag fredagen den 25/8 2017 i THS/Kårens hus Nymble från 10:00 till 16:00. Är du intresserad av Stacken, vill veta mer om oss eller undrar något så är det ett perfekt tillfälle att prata med oss.

Missade du oss, eller för att komma i kontakt med oss se sidan Forum. Du är även välkommen att komma förbi oss en torsdagskväll (säkrast efter 19).

Stacken

Datorföreningen Stacken är en förening för studenter och anställda på KTH som funnit sedan 1978. Vi har i dag en lokal uppe i Q-huset här vi har ett rum med soffa, kyl, kök och så klart mycket datorer. Vi har även en serverhall där vi driftar ett flertal tjänster som fillagring, E-post, webbsidor m.m. Datorföreningen Stacken är också en kårförening inom THS, Tekniska Högskolans Studentkår.

Föreningen har genom sina medlemmar mycket kunskap, vi är allt från nya studenter som är här och lär sig, använder lokalen för att studera, till äldre som har gått vidare i arbetslivet och jobbar med allt från programmering till drift av stora kluster av servrar.

Torsdagskvällar från 19-tiden och framåt möts vi traditionsenligt i lokalen och bygger något, felsöker eller bara pratar om något intressant. Är du intresserad så är du alltid välkommen förbi en torsdag, det är bara och knacka på vår dörr på plan 2 i Q-huset.

Stacken på Kårens Dag

Medlemskap

Är du redan medlem i THS (eller planerar att bli) så är fullt medlemskap i Stacken helt gratis. Annars kostar medlemsavgiften 117 kr/år vilket betalas efter att du har blivit medlem.

Läs mer, eller bli medlem.

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2017, torsdag den 26:e januari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska högskolan, i en sal nära Stackenlokalen (Q26).

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:51.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

kaj föreslås och väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig enhälligt vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkännes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Thordn och tom föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Medlemmarna tom, sib, thordn, kaj, stellanl, frost, blgl, katy, nsg finns närvarande och har erlagt medlemsavgift.

8. Verksamhetsberättelse

Under 2016 har vi köpt en kaffebryggare på grund av behov och ett vitrinskåp för de museala föremål som får plats i ett sådant. Dessutom lite smärre hårdvara.

Stackenföreläsningar har hållits i Rust (kaj), Ansible (nsg) och Haskell (dicander). Vi har närvarat på två kårens dag och haft öppet hus två gånger.

Sedan november har vi haft regelbunden kontakt med kåren och ett antal andra kårföreningar, mer om det på punkt 12.

9. Balansräkning

Balans- och resultaträkning för 2016 redovisades och bifogas. 10. Revisionsberättelse

Revisorer blgl och cameraman har granskat föreningens finanser och har inte hittat något att anmärka på. Revisorerna rekomennderar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

11. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Information om vår status som kårförening

Under hösten kontaktade kåren de kårföreningar som har mindre än 50 % THS studerandemedlemmar bland sina medlemmar och konstaterade att reglerna säger att man behöver ha 50 % THS studerandemedlemmar för att fortsätta vara kårförening. Det skulle innebära att 27 kårföreningar (av 35) antingen behöver öka sin andel kårmedlemmar väsentligt eller sluta vara kårföreningar.

Tillsammans med flera andra av de drabbade föreningarna har Stacken skrivit en motion till kårfullmäktige med förslag om hur kårens regler för kårföreningar kan göras rimligare. Bland annat skulle stödmedlemmar och utbytesstudenter undantas från kravet. Dessutom föreslås en punkt om att föreningar som är värdefulla för kåren ska kunna beviljas undantag av kårstyrelsen. Dessutom en punkt om att kårföreningar som ligger i farozonen ska kontaktas av kårstyrelsen och få en rimlig chans att åtgärda problemet.

Huruvida kårfullmäktige antar motionen återstår att se. Om de inte gör det så återstår för Stacken och 26 andra kårföreningar att hitta ett annat sätt att existera.

13. Ändring av medlemsavgift för 2017

För att dels blidka kåren och dels faktiskt locka fler av våra föreningsmedlemmar att bli kårmedlemmar föreslår styrelsen att THS studerandemedlemmar får gratis medlemskap i Stacken. Det gratis medlemskap första året för nya medlemmar vi haft hittills föreslår vi att vi avskaffar. De flesta av de som ansöker om stackenmedlemskap på Kårens dag är ju personer som förhoppningsvis kan tänka sig att bli THS studerandemedlemmar.

Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2017 är 0 kronor för THS studerandemedlemmar och 117 kronor för övriga.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 21:00.

-----------------------------
Rasmus Kaj, Mötessekreterare

---------------------------       -------------------------
Tom Backman, Justeringsman       Thord Nilson, justeringsman

2016-11-24 Höstmöte 2016

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2016.

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:43.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelser är skickade i tid. Mötet konstaterar att kallelser skickade i tid, men att information inte kom upp på webben förrän senare, och dagordningen har saknats på webben ända fram till mötets början.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Katy och tom förelslås och väljs.

5. Val av mötessekreterare

Kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen, men föreslår att val av mötessekreterare placeras tidigare kommande möten.

7. Tillkännagivande av röstlängd

nsg, stellanl, tom, medik, perixon, sib, poa, fabian, petercap, kaj, katy, alhjelm, frost och cameraman befinns närvarande med medlemsavgift betald och har alltså rösträtt.

8. Val av styrelse

Valberedningen föreslår:

Ordf: nsg

Vordf: fabian

Kass: stellanl

Sekr: medik

Led: frost

Led: kaj

Led: petercap

Mötet väljer styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutar att ordörande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår cameraman och blgl. Mötet väljer revisorer i enlighet med förslaget.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslår sig själva, nsg, medik och fabian. Mötet väljer valberedning i enighet med valberedningens förslag.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet föreslår och diskuterar diverse kombinationer av 17, 117 och 217 kronor. Efter viss diskussion enas mötet om en avgift på 117 kronor för 2017 (samma för alla).

13. Fastställande av budget

  Medlemsavgifter    + 9000
  Finansiella kostnader -  500
  Hårdvara        - 20000
  Evenemang       - 8000

Balansen tas från fonderande medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar möjligheten få intressant hårdvara donerad. Att tigga maskiner kan vara både roligt och givande, men ger med stor sannolikhet ganska tråkiga maskiner. Maskiner med lite lägre kapacitet har vi redan ganska gått om.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

  Rasmus Kaj, Mötessekreterare  Katarina Kaj, justeringsman  Tom Backman, justeringsman

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2018 gå hit.