Stackens stadgar

Stadgar

Stadgar för Datorföreningen Stacken, antagna vid föreningsmöte 1999-12-02.

Föreningen

1. Föreningen

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell sammanslutning. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

2. Syfte

Föreningens ändamål är att främja intresset för och vidga kunskaper inom datorområdet.

3. Aktivitet

Föreningens medlemmar skall kallas till möte minst två gånger per år, varav ett skall vara höstmöte och ett skall vara vårmöte.

4. Stadgar

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av två efter varandra följande föreningsmöten med minst sextio dagars mellanrum. Ett av dessa skall vara höstmöte eller vårmöte. Nytt förslag till stadgar skall bifogas kallelse till möte. Stadgeändring måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande.

5. Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut av två efter varandra följande föreningsmöten med minst sextio dagars mellanrum. Ett av dessa skall vara höstmöte eller vårmöte. Förslag till upplösning av föreningen skall bifogas kallelse till möte. Upplösning av föreningen måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande. Föreningens återstående tillgångar, efter gäldande av skulder, skall tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens. Beslut härom fattas på det sista mötet.

Medlemmar

6. Medlemskap

Medlemskap kan beviljas fysisk person som erlagt fastställd medlemsavgift. Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften. En medlem kan avsäga sig sin rösträtt genom att bli stödmedlem.

7. Rösträtt

Varje medlem, förutom stödmedlem, har rösträtt med en röst vid föreningens möten. Rösträtt kan ej överlåtas.

8. Uteslutning

Medlem, som skadar föreningens anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Uteslutning skall bekräftas av nästkommande föreningsmöte.

Föreningsmötet

9. Föreningsmöte

Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande instans.

10. Utlysning

Rätt att utlysa föreningsmöte tillkommer styrelseledamot, revisor eller minst tio medlemmar.

11. Kallelse

Kallelse, med motioner, till föreningens möten distribueras till samtliga medlemmar minst fjorton dagar i förväg. Distribution sker normalt med epost. Styrelsen kan besluta om alternativ distribution efter ansökan från medlem.

12. Röstning

Vid föreningsmöte tages beslut med enkel röstövervikt. Mötesordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid lika resultat i sluten omröstning sker lottning.

13. Höstmöte

Höstmöte skall hållas inom två månader före verksamhetsårets början. Under mötet skall alltid följande ärenden behandlas:

14. Vårmöte

Vårmöte skall hållas inom två månader efter verksamhetsårets slut. Under mötet skall alltid följande ärenden behandlas:

Styrelsen

15. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen sköter föreningens löpande förvaltning och är ansvarig inför vårmötet.

16. Ersättare

Ersättare för avgående styrelseledamot utses, vid behov, av föreningsmöte.

17. Styrelsemötes utlysning

Rätt att utlysa styrelsemöte tillkommer styrelseledamot.

18. Styrelsemötes beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter kallats till styrelsemöte och minst hälften är närvarande.

Redovisning

19. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

20. Räkenskaper, förvaltning

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer.

21. Teckningsrätt

Föreningen tecknas av två, av föreningsmöte utsedda styrelseledamöter, var för sig.